Exorcismus.krestanem.cz

Biblický exorcismus – pravda o exorcismu

Katolíci vykonávají nebiblický exorcismus. Jak se má správně dělat exorcismus podle Bible? Kdo může vykonávat exorcismus?

Římsko-katolická církev vnucuje celá staletí lidem myšlenku, že exorcismus může vykonávat pouze katolický kněz, který je speciálně vyškolený a má povolení svého biskupa. Podle katolíků musí být tento kněz členem Mezinárodního sdružení exorcistů. Při rituálu musí odříkávat předepsanou modlitbu a používat kříž, „svěcenou“ vodu, má mít předepsané oblečení atd. Všechno toto jsou lži! Exorcismus může vykonávat každý znovuzrozený křesťan! Nejsou k tomu potřeba ŽÁDNÉ předměty ani speciální modlitby (určený text). Démon/démoni se vyhání ve jménu Ježíše Krista (Božího Syna), který je jediná autorita nad vším stvořeným. Ve jménu Ježíše Krista démoni musí opustit tělo.

Biblický exorcismus
Pojďme se podívat do Bible.

Exorcismus může vykonávat každý znovuzrozený křesťan…

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.“
Marek 16,15-18

Démon/démoni jsou vykazování modlitbou ve jménu Ježíše Krista…

„Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“
Lukáš 10,17

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.
Skutky 16,16-18

Démoni mají z Ježíše velké obavy, doslova se před Ním třesou…

„Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: „Ty jsi Boží Syn!“
Marek 3,10-11

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Jakub 2,19

Ježíš vyháněl démony z lidí…

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.“
Lukáš 4,33-35

„Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: „Ty jsi Boží Syn!“ On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš.“
Lukáš 4,40-41

Mnoho nemocí je démonického původu…

„Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: „Něco takového je v Izraeli nevídáno.“
Matouš 9,32-33

„Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.“
Skutky 8,7

„Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala.“
Lukáš 6,18-19

Démonů může mít člověk v sobě víc…

„Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,“
Lukáš 8,1-2

„Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“ Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: „Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat.“ „Jděte!“ řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.“
Matouš 8,28-32

Závěr
Znovu zdůrazňuji, že exorcismus může vykonávat úplně každý znovuzrozený křesťan a nejsou k tomu potřeba žádné předměty ani speciální modlitby! Problém katolíků je, že nejsou znovuzrození, neboť vykonávají nebiblické křty. Takže pokud exorcismus vykonává katolík, je z toho divadlo démonů, např. jako u Anneliese Michel. Exorcismus je modlitba, kdy se ve jménu Ježíše Krista vyhání z člověka démoni (nečistí duchové). Tito démoni musí opustit tělo. Nic jiného jim nezbývá.

I když Římsko-katolická církev dlouhodobě provádí nebiblický exorcismus, nebiblické křty a další démonské rituály, nesmíme k nim cítit žádnou nenávist ani soupeření. Musíme je milovat a modlit se za změnu.